Sverigedemokraterna och 1864 års strafflag

Under rubriken Rättstrygghet i Sverigedemokraternas principprogram från 1999 hittar vi detta

Den 1 januari 1965 ersattes 1864 års strafflag av 1962 års brottsbalk. Detta blev inledningen till de senaste trettio årens flum och dalt inom rättsväsende och kriminalvård, ett förfall vars konsekvenser varit mycket negativa för medborgarnas rättstrygghet. Sverigedemokraterna kräver därför att en modifierad version av den gamla strafflagen återinförs som ett provisorium tills en ny utarbetats. I riktlinjerna till den nya strafflagen skall samhällets och enskilda personers skyddsbehov prioriteras

Vi vet att SD har varit för dödsstraff fram till och med principprogrammet 1994 som gällde till ett nytt kom 1999.

Särskilt grova brott skall i vissa fall kunna leda till dödsstraff. Detta straff skall dock utdömas restriktivt och med mycket höga krav på bevisning. Exempel på brott som bör kunna leda till dödsstraff är: överlagt mord, mord på barn och åldringar, högförräderi

Vad står då i 1864 års strafflag som inte är flum och dalt? I andra kapitlet andra paragrafen i den gamla strafflagen kan vi hitta

Untitled-7

 

Dödsstraff skall offentligen werkställas genom halshuggning. Förut gifwes den  dömde lämplig tid att sig till döden förbereda; och warde han utan ståt eller utmärkelse till afrättsplatsen utförd. Innan han dit kommer, ifall domen der offentligen uppläsas; men ej må tal till meningheten hållas. Den afrättades kropp warde i stillhet å närmaste begravningsplats jordfäst. Skola flere undergå dödsstraff; då må det ej å endera werkställas i den andres närvaro

Offentliga halshuggningar? Var det något Sverigedemokraterna på den tiden ville ha? Troligtvis inte. precis som de som läser i andra dokument inte heller vill ha offentliga avrättningar bara för att det står så i den boken. Visserligen föreslås det i en motion till partiets kongress landsdagarna 2009 att dödsstraff ska återinföras.

BONUS

Björn Söder skriver i sin blogg 1999 sina åsikter och däribland hans vurmande för dödsstraff. Han radar upp 16 punkter där han skriver det positiva med att ha dödsstraff

 • Det låter fullständig rättvisa ske.
 • Det visar största respekt för människans okränkbara värde.
 • Det försvarar människans värdighet på starkaste sätt.
 • Det bejakar människans naturliga rättskänsla.
 • Det uttrycket på tydligaste sätt medkänsla med alla brottsoffer och anhöriga.
 • Det ger brottsoffer och deras anhöriga sinnesro och sätter punkt för brottet.
 • Det är rättsstatens kraftigaste förvar av ”rätten till liv” för alla medborgare.
 • Det stoppar definitivt gärningsmannen från ytterligare brott.
 • Det avskräcker mest effektivt från våldsbrott och mord.
 • Det skapar ett lite tryggare samhälle för medborgarna.
 • Det visar hur ytterst allvarligt samhället ser på de grövsta brotten.
 • Det vittnar om högsta moral och rättfärdighet.
 • Det bejakar kravet på vedergällning som människan under alla tider haft.
 • Det bejakar straffet som sådant och betygar att visa brottslingar förtjänar döden.
 • Det går viljan hos en folkmajoritet till mötes.
 • Det avlägsnar ur ekonomisk synvinkel de stötande inslag som alternativ innebär.
Annonser

Åkesson och EU-kritiken

Åkesson säger i intervjuer att det var för EU-kritiken han började intressera sig för det då öppet nazistiska och rasistiska Sverigedemokraterna. En EU-kritik som var så viktig att han gav sig in i ett parti där han strax innan han gick med visste att partiet hade en nazist som partiledare. Om detta skriver Åkesson om i sin bok så han kan ju inte hävda att har har en annan upplevelse eller är felciterad. Hur stort var då EU-motståndet i partiet? Tittar vi i principprogrammet som gällde då på den tiden. Det var skrivet 1994 och antaget vid årsmötet den 26/27 februari och innehöll 14 sidor. Det som är intressant är kapitlet ”Sverige och Europa där EU nämns

Sverige har många naturliga kulturella och politiska band med Europa. Det är viktigt att vi kan delta i samarbetsprojekt och utvecklingsarbeten som kan gagna förutsättningarna för handel, miljö och brottsbekämpning. Den europeiska unionen innebär en långt gången integrationsprocess som i många avseenden innebär att dess medlemsländer tappar mycket av sin förmåga att bedriva en självständig politik med nationell omsorg som grund. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall vara anslutet till EU då det allvarligt skulle inkräkta på vårt nationella oberoende och den frihet vi haft i hundratals år.

Som ni ser är det inte så mycket skrivet om det ämne som Åkesson intresserade sig så pass mycket i. Nedan är en skärmdump från själva programmet

Euåkesson2

 

I ett infoblad som skickades ut tillvalet 1994 så såg det ut så här

EU kommer aldrig att kunna bevara den demokratiska ordningen. Sverigedemokraterna eftersträvar ett Sverige byggt på närdemokrati i ordets rätta bemärkelse, ett Sverige med folkomröstningar i frågor av stor vikt, som kommer att påverka vårt land under generationer framåt. Förutsättningen för ett europeiskt samarbete är inte ett EU-medlemskap

Inte mycket där heller. Värt att nämna är att i stycket nedanför ”Ett mångkulturellt Sverige” är 3 gånger så stort. Nedan en skärmdump på ovan citat

info eu2

Lite längre ner i infobladet hittar vi iallafall lite mer text

Vad kommer EU att tillföra Sverige?
1987 lade Jaque Delores fram enhetsakten och vitboken. Det innebar en utveckling av EG mot en betydligt mer långtgående integrationsprocess än tidigare. EG blev istället en union. Nu går man vidare med att bl a införa en gemensam valuta, gemensam centralbank och realisera ett Europas förenta stater. Organisationen har alltså förändrats och ett medlemskap medför mycket mer än vad det gjorde tidigare. Men är det en utveckling till det bättre eller sämre? Nu skall EU sätta upp mininivåer på lönesättningen och EU:s inflytande på arbetsmiljöfrågor kommer att öka. Argument för en internationalisering på dessa område är svårt att finna för svenskt vidkommande. Sverige, en framtida randstat?

Skärmdump

info EU4

Nu till det sista om EU i infobladet

Studier visar att inom en ekonomiska enhet sker successivt en inflyttning av kunnande och företagsledning och därefter arbetstillfällen och arbetskraft mot centrum. I EU blir regionen: sydvästra Tyskland, Beneluxländerna och norra Frankrike vinnare, Sverige kommer tappa delar av sin produktion och arbetslösheten kommer att leda till utflyttningar söderut. Ingen kan idag garantera att vi inte tvingas skicka iväg unga män till ett krig för att kämpa för intressen
som ligger mycket avlägset från de svenska. Mycket pekar på att framtidens konflikthärdar kommer uppträda inom gamla nationsgränser, som t ex forna Sovjetunionen eller fd Jugoslavien. Argumenten för och emot kan mätas. Klart är att vi som medlemsland har en mycket lång och svår väg ut. Danmark har inte gynnats ekonomiskt av sitt medlemskap, miljön inte i någon större utsträckning. Inte heller Danmarks sysselsättning och jordbruk har påverkats positivt. Allt talar för ett nej till EU.

Sista skärmdumpen

info94

Detta var inte så heller så mycket. Läs gärna mitt inlägg om hur partiet såg ut under åren 1994-1996 då Åkesson började intressera sig för SD och hur SDU såg ut kan ni se här och här.

Källa:

1994 års principprogram

Infoblad till valet 1994

 

Sverigedemokraterna, de sjukskrivnas parti?

I december var SD med och fällde regeringens budget där bland annat det fanns ett förslag på att slopa tidsgränsen för utförsäkringarna vilket många har velat se. Vi har sett åtskilliga artiklar i media med svårt sjuka som tvingats tillbaks till arbete på grund av att de blivit utförsäkrade och nu kom det som vi i så många år skrikit efter och jag skriver vi för det var inte bara de sjuka som var arga över detta utan en hel del människor visade avsky. Nu fälldes regeringens budget och vi får alltså inte se något stopp för utförsäkringar.

En del tror att det var ett taktiskt spel när de fällde budgeten, att de ville kuppa riksdagen för att få igenom sin politik. Att det var ett spel det kan vi komma överens om, men vad är då deras egentliga politik när det gäller långtidssjukskrivna och utförsäkringar?

Idag den 12 december röstades det om ett borttagande av tidsgränsen i motionen 2014/15:2642 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning i ett eget betänkande förslagspunkt 4 Tidsgränser i sjukförsäkringen

Hur det röstades av de olika partierna går att se och det visade sig att 41 av de 49 sverigedemokratiska ledamöterna valde att rösta för att ha kvar gränsen. De andra 8 var frånvarande. Med sakfrågan menas ”Sakfrågan var Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska vara kvar” Nedan ser vi hur de olika ledamöterna för SD röstade.

gräns1-3

gräns2

Källa: Betänkande 2014/15:SfU1 Förslagspunkt 4

 

SD har visat förr att de inte står på de sjukskrivnas sida och det var vid en liknande omröstning i juni 2011 så efter denna tredje gång som de röstat mot en mer mänsklig behandling av de sjuka.  13’200 människor kommer att bli utförsäkrade år 2015, flera för andra gången och så kan vi nog fastställa att långtidssjukskrivna INTE står på SD’s lista över människor de bryr sig om.

Pettersson och räkneexemplet

Pettersson blogg är en så kallad invandrarkritisk, SD-vänlig blogg och använder sig av skrämselpropaganda och snedvridna vinklingar när det gäller siffror. Hen använder sig av siffror på ett sätt som ger ett väldigt missvisande intryck.

Först visar hen ett exempel på hur mycket asylinvandringen kostar

Den svenska statens utgifter är enorma: Eftersom prognoserna över antalet asylsökande som vill komma till Sverige har ökat så har de förväntande kostnaderna skenat. Medan Migrationsverket i oktober 2013 beräknade kostnaderna för de kommande fem åren 2014-2018 till 92 miljarder kronor, beräknas de nu hamna på 155 miljarder svenska kronor. Det innebär en kostnadsökning med 70 procent
Notera att siffrorna hen använder är under perioden 2014-2018 alltså under en period på fem år. För att skrämmas använder hen ett exempel på andra poster i budgeten som då skulle visa hur dyr den här asylinvandringen kostar
Den svenska grundskolan OCH gymnasieskolan kostar runt 140 miljarder om året och där vet sjuklövern hur man sparar, åldringsvården likaså, försvaret, järnvägen, vägarna men inte på Migrationspolitiken…
Notera åter igen siffrorna hen använder och under vilken period hen använder sig av. Ett år. Detta är ett typiskt sätt för invandrarkritiker att dribbla med siffrorna för att få det att se ut som invandringen är skitdyr. 155 delat på fem år blir inte mindre än 31 miljarder svenska kronor. För att jämföra den siffran vill jag nämna att under julen 2014 beräknas detaljhandeln komma upp i 68 miljarder svenska kronor. Nu har jag tvärtemot Petterson tagit mina siffror under en och samma period så vi ska få en mer rättvis bild av hur mycket vår asylinvandring kostar. Hen  beklagar sig över att det inte sparas in på Migrationspolitiken och då skulle jag vilja citera de Mänskliga rättigheterna artikel 14 som Sverige skrivit under att följa
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse

När flyende människor kommer till Sverige så har de alltså rätt att söka asyl och deras möjlighet att få asyl måste utvärderas och de har i den rättsstat vi lever i en möjlighet att överklaga det beslut som Migrationsdomstolen ger. Vill vi ha ett samhälle där vi bryter mot de Mänskliga rättigheter och även gör människor helt rättslösa? Ja, det verkar som om dessa invandringskritiker vill det. Vill den övriga befolkningen det? Nej.

Pettersons har i sitt blogginlägg använt sig av Aftenpostens artikel och har alltså inte ens bemödat sig att skriva själv utan enbart översatt en journalists text. Vem vet hade hen skrivit själv hade hen kanske kollat texten lite bättre och på så sätt inte dribblat med siffrorna på det här sättet.

1+1=23  n

Nyfascism: Jobbik vs Sverigedemokraterna

Ungerska Jobbik klassificeras som nyfascistiskt:

• Tredje största i parlamentet
• Ultranationalistiskt
• Beskriver sig som radikalt patriotiskt kristet
• Säger sig ta avstånd från våld och värna demokratin
• Säger sig vilja satsa på lag och ordning samt stärka polisen
• Säger sig vara ensamma om att värna nationen
• Vill strypa invandringen, speciellt av ”icke-assimilerbara nationaliteter”
• Vill strypa kulturellt inflytande utifrån
• Hård satsning på traditionell nationell kultur
• Uttalat homofobiskt
• Vill begränsa aborträtten
• Värnar om den traditionella kärnfamiljen
• Värnar om traditionella könsroller
• Hetsar mot romer

Stämmer ganska bra med SD, tycker jag. Plus massa andra punkter.

Men det är klart, uniformerna skiljer. Men då kan man ju fråga sig varför SD som enda svenska parti har varit tvunget att införa uniformsförbud. Antagligen för att det, till skillnad från Ungern, inte funkar i Sverige med partiuniformer. Offentligt. Än så länge. Efter valet 2018 är läget kanske annorlunda.

Tack vare Jobbiks inflytande har följande ändringar gjorts i den ungerska grundlagen:

• Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas.
• Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier.
• Begreppet ”familj” utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par.
• Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats.
• Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre förbjuden.

Av enskilda motioner och olika uttalanden att döma är allt detta saker som SD skulle ställa sig bakom.

De som anser att Jobbik är nyfascistiskt och att SD inte är det har en del att förklara, känner jag. Hittills har jag bara hört en del ganska svajiga resonemang om våld, uniformer, massrörelse och ambitioner att införa diktatur.

Gästinlägg av Fredrik Falk

Skulle någon inte vilja klassificera Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti så är iallafall konsekvensen av deras politik densamma. (Polimasaren)

Myten om de 100’000 asylsökande

 

Nu har jag på flera ställen här sett uppgifter om att Sverige låtit ”100 000 asylsökande stanna” och att det även kommer lika många i form av anhöriginvandring. Det är en felaktig uppgift. Totalt har Sverige beviljat ca 100 000 uppehållstillstånd under 2014, men en stor del handlar inte om asylsökande och flyktingar. Och de anhöriga är inräknade i totalsiffran. 

asylbild23_n

Under samma period sökte ca 75 000 asyl i Sverige.

Om vi lyfter ögonen lite och tittar på EU, så kom det under första halvåret (verkar inte finnas senare siffror) ungefär 200 000 asylansökningar. Av de var ca 30 000 till Sverige.

eu

Och då ska vi tänka på att det är nästintill omöjligt att komma in till EU på laglig väg, så de som kommer in är en liten rännil som haft möjlighet och mod att utsätta sig för de faror flyktvägar och smugglare utgör.

Så om vi lyfter blicken lite ytterligare och tittar på hur det ser ut i världen. Så har jag gjort en något haltande jämförelse mellan hur många som är på flykt utanför sitt hemland (16,7 milj) och hur många som sökt asyl i EU och Sverige under första halvåret i år.

hela världen_n

Men, ungefär så här: 0,2% av världens flyktingar sökte asyl i Sverige under första halvåret 2014.. 0,1 % fick uppehållstillstånd av skyddsskäl.

Källor:
Migrationsverket
Eurostat
SVD

Gästinlägg av Sandra

Samtiden och det sverigedemokratiska räkneexemplet

Samtiden, SD’s nya projekt skriver idag om den undersökning som SVT har beställt från SIFO angående huruvida det svenska folket tycker att de andra partierna ska samarbeta med Sverigedemokraterna. I sin text skriver de

Enligt en SIFO-mätning som SVT låtit göra, är det nu en minoritet av svenskarna som är negativa till att övriga partier samarbetar med Sverigedemokraterna. Detta är en en stor förändring sedan september, då två av tre svenskar avvisade samarbeten med partiet

Hur de får till det till en minoritet när 43% tyckte det var fel och endast 35% tyckte det var rätt att fälla Löfvens budget vet nog bara författaren till artikeln. En annan av frågorna var om folket tyckte att partierna skulle samarbeta med SD och där tyckte endast 39% att de borde det medan hela 47% inte vill ha ett samarbete. Bilden nedan är ifrån SVT och visar hur undersökningen gick till

sifo

 

Detta måste va ett av Sverigedemokraternas berömda räkneexempel eller vad säger ni?

Skärmdump på Samtidens artikel

samtiden