Rasföreställningar kvar i principprogrammet

tumblr_inline_nmc1dphrok1tra58o_540

Sverigedemokraterna pratar inte längre öppet om begreppet ras. Men partiets nuvarande principprogram bygger fortfarande på rasföreställningar. Dessa kommer numera till uttryck i ett resonemang om ”den nedärvda essensen” på sidan 8 i programmet:

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Den första meningen är en uppgörelse med liberalismen och socialismens positiva människosyn där den nyfödda människan är ett tomt blad med potential för både godhet och destruktivitet beroende på hur människan formas av den sociala miljön. Miljön spelar förvisso en roll enligt SD (och den samspelar med det ”biologiska arvet”). Men SD lägger stor vikt vid tanken om en ”nedärvd essens” hos varje människa som inte kan undertryckas utan konsekvenser. De går vidare och slår fast att dessa ”nedärvda essenser” är unikt för ”vissa grupper av människor”.

Rasföreställningar bygger just på tanken om att vissa egenskaper hos grupper av människor går i genetiskt arv. Det är grunden i begreppet ras. Den biologiska rasismen bygger på vissa grupper av människor har genetiskt nedärvda egenskaper som gör dem överlägsna andra grupper av människor.

Det går inte att förstå SD:s tal om ”nedärvda essenser” på annat sätt än att man just pratar om genetiskt nedärvda egenskaper som är unikt för vissa grupper av människor: det vill säga ras. Detta eftersom SD här inte pratar om vad det tomma blad som en nyfödd människa utgör kan fyllas med för kultur, sedvänjor och religion. Här handlar det om ”essenser” som går i arv till det nyfödda barnet. Det är därför Sverigedemokraterna kan peka ut befolkningstillväxten bland muslimer som ett hot mot Sverige. Varje muslimsk bebis ärver sedan födseln egenskaper som av SD pekas ut som ett hot mot Sverige. Tanken att dessa barn växer upp och blir en del av samhället precis som alla andra så länge de sociala villkoren inte segregerar och stänger ute finns inte hos Sverigedemokraterna. Deras ”nedärvda essenser” kan inte ”undertryckas utan konsekvenser”.

Sverigedemokraternas principprogram lyfter på ett smidigt sätt fram föreställningar om ras , det vill säga genetiskt nedärvda gruppegenskaper, utan att en enda gång använda själva begreppet ”ras”. Begreppet ”nedärvd essens” låter Sverigedemokraterna prata om ras i principprogrammet utan att behöva smutsa ner sig med det historiskt belastade rasbegreppet. Om detta bör vi berätta.

Originaltext: Vanligt folk mot SD

Annonser

Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige

Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige.

En gigantisk anledning till att SD kunnat satsa mer pengar i sin budget på vissa områden är på grund av att de vill göra en extrem minskning av flyktingmottagandet och istället hjälpa människor i deras så kallade närområden.

SD vill minska flyktingmottagandet med cirka 90 % på ett par års tid. En av åtgärderna för att lyckas med denna magiska bedrift (den låter magisk, vems arsle har de tagit de siffrorna från?) är att stoppa all invandring från Irak och Syrien (där människor för övrigt befinner sig i en total jävla humanitär katastrof) för att istället skänka mer pengar till UNHCR. Problemet är att UNHCR starkt motsäger sig detta med argumentet av att det inte räcker att bara hjälpa till mer i närområdet, det krävs också att vi hjälper folk ut ur närområdet! Med bakgrund av detta skall vi inte heller glömma att vi ökar trycket på länder som Libanon och Jordanien där 1 160 000 respektive 610 000 flyktingar redan befinner sig. Totalt är cirka tre miljoner syrier på flykt! SD:s lösning för att minska flyktingströmmen i detta fall är alltså att helt enkelt ”stoppa den”. För att självrättfärdiga detta påstående så menar SD på att man kan hjälpa fler människor genom att skicka pengar till närområdet, då människor kostar mindre i ett flyktingläger än vad de gör om de kommer till Sverige.

Flyktingströmmen skall alltså enligt SD, stanna i ”närområdet” då förvaringen av individer i ett flyktingläger är en billigare kostnad och man kan då hjälpa fler. För att bortse från det inhumana i att förespråka en politik som vill bidra till gigantiska flyktingläger där barn inte har en chans till utbildning och där människor skall leva i misär så undrar jag: Skall detta ökade bidrag till UNHCR stoppa människor från att i lika hög grad vilja ta sig till Sverige? För det är väl så SD har ”beräknat sin budget”.

En annan av åtgärderna för att minska invandringskostnaden är att SD hänvisar till den så kallade Dublinförordningen som innebär att asyl skall sökas i det land som emigranten först kom till. Problemet är bara att många invandrare som kommer till Sverige har passerat genom EU-länder som skitit i att registrera dem och låtit dem passera ändå. Det betyder att Sverige skall räknas som det första landet man kom till om inte annat kan bevisas. Detta har SD garderat sig för genom att i sin motion skriva att, ”Asylsökande ska alltid redogöra för den flyktväg genom vilken ankomst till Sverige har skett. Vid misstanke om falsk utsaga ska flyktvägen kunna verifieras”. Människor som flyr hit skall alltså ”bevisa” sin flyktväg, hur då undrar jag?

Ett annat problem, om än mindre i frekvens än föregående, är om migranterna i sin tur passerat genom till exempel Grekland eller Italien, etc. som första länder, länder där rättsläget är så osäkert just nu att Migrationsverket inte skickar tillbaka asylsökande dit!

Det beräknas finnas mellan 10 000 – 50 000 människor som är papperslösa i Sverige, varav 2000-3000 barn. SD vill neka dessa människor vård samt omintetgöra möjligheten för barnen att få en utbildning. Det här är nämligen individer som SD vill utvisa ur landet som ytterligare en rad i ledet i dess ”åtgärder”.
Jag låter det vara osagt om partiet fortfarande försvarar motionen de ställde sig bakom 2001 där de ville kriminalisera all hjälp till papperslösa samt göra det obligatoriskt för människor inom offentlig sektor att polisanmäla dessa.

En annan åtgärd är att aldrig ge människor utan identifikationshandlingar en rättvis prövning av deras asylärende utan man skall avvisa dessa redan vid gränsen. Det låter humant, eller hur? Motionen gör inte ens skillnad på barn och vuxna, den har inte ens den enklaste formen av humanitet. Ponera att någon flyr hit från Syrien eller Irak, ska vi skicka dem tillbaks till ”närområdet” då? Ponera att någon annan söker skydd i Sverige men saknar identitetshandlingar då man flydde från ett brinnande bostadshus, ska vi skicka hem dem till ”närområdet” också? Är då tanken att vi skall begära utträde ur FN:s flyktingkonvention? SD:s motivering till detta är att ”utfärda särskilda uppehållstillstånd som gäller i ett år samt att förlängningar utfärdas om maximalt sex månader i taget.” Men det baseras ju på att man kan bevisa sin flyktväg, att man kan bevisa att man inte varit i ett annat EU-land som skrivit under Dublinförordningen, tidigare. Det baseras också på att man har de rätta identifikationshandlingarna!

En annan anledning till att SD kan satsa dessa påstådda pengar beror på att de vill sänka Sveriges bistånd till omvärlden. De satsar alltså mindre pengar i sin budget på bistånd än sittande regering, närmare bestämt skall det totala biståndet sänkas från 1% av BNP till 0.7% av BNP. Alltså under FNs rekommenderade biståndsmål! Var någonstans SD planerar att skära ner, specificeras inte. Om jag får generalisera lite och använda mig av en fördom så gissar jag på att vi skall skära ner på biståndet till länder som associeras med Islam. Denna fördom baserar jag på att Jimmie Åkesson, bland annat, uttalat meningen, ”Islam är det största hotet mot världen sen nazismen”. För att inte nämna Björn Söders eviga raljerande om ”fredens religion”. Vad som står på Mattias Karlssons Facebook just idag, samma datum som du läser det här, det vet jag inte. Men en inte helt otippad gissning är att det berör någon anekdot om hans möten med muslimer.

SD-logiken är i vilket fall slående. Genom att göra Sverige mindre attraktivt för flyktingar så kommer flyktingströmmen att minska, genom att ge mer pengar till UNHCR så kan man neka individer asyl. Genom att fullständigt förinta papperslösas grundläggande rättigheter så kan man spara pengar.

Enligt budgeten så skall flyktingpolitiken kunna spara Sverige 152 miljarder kronor under kommande mandatperiod. Hur mycket hade SD behövt minska asylmottagandet med, redan nästa år? Hur jävla stor tror du felmarginalen är i påståendet att man skall ”spara 152 miljarder?” Jag skulle vilja påstå att felmarginalen är, gigantisk.

Ändå sitter vissa av er där och berättar för mig hur ”bra SD:s budget är för Sverige”. En budget som är byggd på orealistiska besparingar inom flyktingmottagandet och integrationspolitiken. En budget som är byggd på monopolpengar. Men om vi glömmer allt det där om 152 miljarder en stund.

– Budgeten är byggd på inhumanitet.

Källor:

Motion 2014/15:2866 En ansvarsfull invandringspolitik
SD presenterar budgetförslag
SD vill spara 152 miljarder på invandringen
Migrationsverket om SD:s asylpolitik: ”Det fungerar inte så”
SD förklarar inte hur invandring ska stoppas
Utvisning pga brott
Motion 2011/12:Ju412 Kriminalisering av hjälp till illegala invandrare
UNHCR: ”Minska inte invandringen till Sverige”
FN:s flyktingorgan kritiserar SD-förslag

 

Gästinlägg av Simon Andersson
Ni som känner honom kan gott tjata på honom att starta en blogg 🙂

Nyfascism: Jobbik vs Sverigedemokraterna

Ungerska Jobbik klassificeras som nyfascistiskt:

• Tredje största i parlamentet
• Ultranationalistiskt
• Beskriver sig som radikalt patriotiskt kristet
• Säger sig ta avstånd från våld och värna demokratin
• Säger sig vilja satsa på lag och ordning samt stärka polisen
• Säger sig vara ensamma om att värna nationen
• Vill strypa invandringen, speciellt av ”icke-assimilerbara nationaliteter”
• Vill strypa kulturellt inflytande utifrån
• Hård satsning på traditionell nationell kultur
• Uttalat homofobiskt
• Vill begränsa aborträtten
• Värnar om den traditionella kärnfamiljen
• Värnar om traditionella könsroller
• Hetsar mot romer

Stämmer ganska bra med SD, tycker jag. Plus massa andra punkter.

Men det är klart, uniformerna skiljer. Men då kan man ju fråga sig varför SD som enda svenska parti har varit tvunget att införa uniformsförbud. Antagligen för att det, till skillnad från Ungern, inte funkar i Sverige med partiuniformer. Offentligt. Än så länge. Efter valet 2018 är läget kanske annorlunda.

Tack vare Jobbiks inflytande har följande ändringar gjorts i den ungerska grundlagen:

• Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas.
• Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier.
• Begreppet ”familj” utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par.
• Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats.
• Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre förbjuden.

Av enskilda motioner och olika uttalanden att döma är allt detta saker som SD skulle ställa sig bakom.

De som anser att Jobbik är nyfascistiskt och att SD inte är det har en del att förklara, känner jag. Hittills har jag bara hört en del ganska svajiga resonemang om våld, uniformer, massrörelse och ambitioner att införa diktatur.

Gästinlägg av Fredrik Falk

Skulle någon inte vilja klassificera Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti så är iallafall konsekvensen av deras politik densamma. (Polimasaren)

Myten om de 100’000 asylsökande

 

Nu har jag på flera ställen här sett uppgifter om att Sverige låtit ”100 000 asylsökande stanna” och att det även kommer lika många i form av anhöriginvandring. Det är en felaktig uppgift. Totalt har Sverige beviljat ca 100 000 uppehållstillstånd under 2014, men en stor del handlar inte om asylsökande och flyktingar. Och de anhöriga är inräknade i totalsiffran. 

asylbild23_n

Under samma period sökte ca 75 000 asyl i Sverige.

Om vi lyfter ögonen lite och tittar på EU, så kom det under första halvåret (verkar inte finnas senare siffror) ungefär 200 000 asylansökningar. Av de var ca 30 000 till Sverige.

eu

Och då ska vi tänka på att det är nästintill omöjligt att komma in till EU på laglig väg, så de som kommer in är en liten rännil som haft möjlighet och mod att utsätta sig för de faror flyktvägar och smugglare utgör.

Så om vi lyfter blicken lite ytterligare och tittar på hur det ser ut i världen. Så har jag gjort en något haltande jämförelse mellan hur många som är på flykt utanför sitt hemland (16,7 milj) och hur många som sökt asyl i EU och Sverige under första halvåret i år.

hela världen_n

Men, ungefär så här: 0,2% av världens flyktingar sökte asyl i Sverige under första halvåret 2014.. 0,1 % fick uppehållstillstånd av skyddsskäl.

Källor:
Migrationsverket
Eurostat
SVD

Gästinlägg av Sandra

Myten om den enorma befolkningsökningen

På grund av att en grupp politiker och deras fans svänger sig med siffror och drar vissa uppgifter ur arslet:

De senaste 30 åren så har 2 787 931 personer avlidit i Sverige.
De senaste 30 åren har 3 162 074 barn fötts i Sverige.
Enormt folkutbyte och föryngringsprocess.
Denna ovanstående förändring har bidragit till att befolkningsmängden i Sverige ökat med 374 143 personer.

Nettomigration har bidragit till befolkningsökningen med 943 470 personer under samma period [1984-2013].

Befolkningen har växt från 8,3 miljoner till 9,6 miljoner under dessa 30 år.

Nettomigration i procentandel av befolkningsmängden har varit mellan 0,07% och 0,68% per år under dessa år.
Total befolkningstillväxt, i procentandel av befolkningsmängd har aldrig var mer än 1% per år i Sverige sedan 1948.

Jag vågar lova er att inget av ovanstående är extrem utveckling på något sätt. Det enda som är extremt är retoriken som vissa känner sig pressade och tvungna att dra till med för att försöka väcka uppmärksamhet – och de får tyvärr överdrivet stor uppmärksamhet och inflytande i media i proportion till deras minoritetsläge alltså.

Men, för all del, när ni nu informerats så kanske ni alla kan hjälpa till att ge SD mer uppmärksamhet och att vi är många som avslöjar alla falska propagandalögner SD häller ur sig? ‪#‎SDhaveri‬

Källor: Statistiska centralbyrån

Texten är skriven av Johan Löfström, medgrundare av Motargument.se
http://motargument.se/author/Jo_lo/page/2/

Åkesson lovar att sänka invandringen, men…

Lite grundläggande fakta – ja FAKTA i stil med tyngdkraft, att jorden är rund och att havet är fullt av vatten:
1 Sverige ”tar hit” 1900 flyktingar per år. De kallas kvotflyktingar och plockas ur den pool av människor som UNHCR klassar som i behov av vidarebosättning. Det finns 27 länder i världen som tar emot kvotflyktingar vi tar emot flest.
2 Alla andra flyktingar som kommer hit kommer hit själva och söker ASYL i Sverige. De har alltså tagit sig hit själva. När de kommer är vi bundna av Dublinfördraget att A kolla om någon annan stat som skrivit under fördraget (i princip EU länderna och ett par side-kicks) redan tagit emot dem och B om så inte är fallet utreda om de ska få FLYKTINGSTATUS.
3 Dublinfördraget har minskat mängden ASYL-sökande som Sverige tar hand om eftersom det är rätt svårt att ta sig hit utan att bli tvingad att mellanlanda eller på andra sätt bli tvingade att söka ASYL i ett annat Dublinfördragsland först i vilket fall DET LANDET ska genomföra ASYL-processen.
4 Trots det tar sig massor av människor hit och det är vår SKYLDIGHET i enlighet med fördraget att utreda om de har har skäl att få flyktingstatus och därmed uppehållstillstånd.
5 Vilka som får flyktingstatus avgörs av strikta REGLER som är A FNregler B EUregler eller C Svenska regler. De svenska reglerna är lite mer liberala än till exempel de Danska (ett land SDarna ser som ett föregångsland) Det gör att vi ger ungefär 47% av alla som på egen hand kommer till Sverige och söker ASYL här uppehållstillstånd. Danmark med sina striktare regler ger uppehållstillstånd till runt 45% av alla som kommer till Danmark. Så mycket för deras järnhårda policy.

Av detta följer: Jimmy kan avbryta mottagningen av 1900 flyktingar genom att inte längre ta emot kvotflyktingar. Resten KOMMER ATT KOMMA HIT I ALLA FALL! Eftersom ingen ”tog hit dem” de reste hit själva och vi är bundna att bedömma deras flyktingskäl av avtal som GYNNAR oss (om man är SDare).
Skulle vi strikta upp reglerna så mycket vi kan kommer vi kanske komma ner till Danmarks siffror (allt annat styrs av EU och FN policy och de kan vi inte göra ett smack åt) betyder det att vi ”slipper” ungefär 1300 personer till.
Det gör att Jimmy är tvingad att spara 152 miljarder på att stoppa 3200 flyktingar. Hur ska han göra det? Sälja deras organ?
3200 flyktingar mindre ger MAX en besparing på 6 miljarder. och då har Jimmy räknat fel på 146 miljarder.
Så vad kan han göra?
1: Han kan införa stängda gränser och total tullkontroll – Det leder till att all Svensk import/ export industri tvärnitar och tappar BETYDLIGT mer än 152 miljarder per år i förlorade affärer.
Jag är dock jävligt imponerad av Jimmys partivänners lojalitet med saken eftersom det OCKSÅ betyder att ALL direktimporterad sprit kommer fastna i tullen och beläggas med erfoderlig tullavgift (som kan erläggas via nätet MEN kräver att du PERSONLIGEN åker till centrallagret i Malmö och hämtar din sprit där). Eller tänkte de inte på det heller.
2: Han kan begränsa vilka resmål som fick trafikeras från Svenska flygplatser. Du kommer få åka till Mallorca och möjligen Canarie-holmarna men du kan fetglömma Australien, hela Afrika och Amerika söder om USA (Planen till Australien mellanlandar i Dubai och där finns risk att gästarbetare smyger sig ombord). Dessutom kommer alla flygningar till Thailand upphöra eftersom en stor del av kärleksinvandringen kommer därifrån och den räknar Jimmy också in. Därför försvinner naturligtvis hela Asien utom Japan från tillåtna reselistan också.
Så där har ni det: Jimmy lovar sänka invandringen men det enda sättet han kan göra det på är att mobba de 1900 flyktingar som (varning SD terminologi följer) verkligen INTE ”Skulle klarat sig bra hemma eftersom de ju hade råd att betala någon för att komma hit” samt tracka alla ASYL-sökande så att 1300 extra av dem inte får stanna THATS IT. Det enda Jimmy kan göra är att spara 6 miljarder EFTERSOM VI INTE TAR HIT FLYKTINGAR – DE FLYR HIT SJÄLVA!!!
Det är som i skolan igen – killarna längst bak i klassrummet kan sextracka Nettan för att hon har schysta pattar och de kan mobba Timo för att hans farsa inte pratar Svenska MEN DE KAN FORTFARANDE INTE RÄKNA.
Så ni som röstar på Jimmy kommer stå där och undra varför det inte regnar pengar över er men det kommer inte göra nått för ni kommer fortsätta tro att det är därför att kommunistvänsterfeministflatbögmediasossehögervänsterliberalfittorna motarbetar er istället för att se sanningen vilken är att JIMMY LJUGER för er!!!
Jimmy vill inte styra, Jimmy vill tjäna en miljon om året och knalla runt i fina kostymer. Jimmy skiter i er och ni kommer aldrig få det han lovar – särskilt inte om han fick säg 35% av rösterna och faktiskt fick styra något. Det lär för övrigt vara hans värsta mardröm – fick han makt skulle alla hans anhängare se igenom lögnerna eftersom penga-regnet omedelbart skulle utebli.
Min stora fråga är dock – Varför i helvete bemöter inte media hans argument med dessa ovanstående eftersom vem som helst som kan läsa på fem minuter kan hitta all information om ALLA flyktingar vi ”tar hit” 1900 st och alla som KOMMER HIT SJÄLVA i fjol 65000 st.

 

Gästinlägg av Tor Tolander

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 5

Denna artikelserie knäcker myter och avslöjar extremt överdriven skrämselpropaganda från Eric Myrin. Han är vice ordförande i SD Nacka och första namn på SD:s valsedel till Nacka kommunfullmäktige och Eric är även ordförande för SDU Stockholm.

Exakt såhär som Eric Myrin gör i sin video, förvanskar SD och SDU och en del av deras anhängare ofta, i uppenbart syfte att försöka skrämma sina väljare till lydnad:

Denna del av artikelserien fokuserar på diagrammet som visas från 00:55 till 01:05 i Eric Myrins video.

———- video: https://www.youtube.com/watch?v=W8lG065QLnU ———-

Först återupprepar videon det antal personer som fått ett uppehållstillstånd under ett kalenderår, och kallar dessa lite slarvigt för invandrare. En tidigare del i denna artikelserie har visat att den siffran inkluderar väldigt många olika personer, som inte nödvändigtvis är flykting eller invandrare som ämnar stanna här permanent eller ens en lång tid. För den inkluderar även alla adopterade barn, gäststudenter, korttids-gäst-arbetare på t.ex. 6månaders-visum osv

Sedan nämns en siffra om att det endast skulle vara 5% av alla som får uppehållstillstånd, som skulle vara så kallade ”riktig flykting”.

Som jag redan konstaterat i denna artikelserie, så är siffran ca 93.000 personer en grovt överdriven siffra, och falskt framställer 93.000 som om de hade fått PUT, permanent uppehållstillstånd. Så då kan man ju inte längre påstå att det är bara 5% av dessa som är ”riktiga flyktingar” av samtliga invandrare under ett år – när det nu bevisligen inte är så många personer som kommer hit för att stanna permanent.

Källa: Migrationsverket, Beviljade PUT till flyktingar som sökt asyl : http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313945/1400506282766/tab3.pdf Beviljade PUT till personer som söker uppehållstillstånd för att bo tillsammans i Sverige med en person som tidigare fått PUT för sina asylgrundande skäl : spalten märkt ”därav flykt.-anh.” : http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

Och här måste man nämna att FN har vissa definitioner och uppsatta riktlinjer för när man ska ge en flykting asyl. Men, vi i Sverige inkluderar även andra riktlinjer (dock aldrig ekonomiska skäl), så att vi har ambition att erbjuda fler människor en fristad i Sverige, och vi har därmed lite bredare begrepp om vilka skäl som är asylgrundande, utöver FN:s asylgrundande skäl – det är inget argument för att börja skilja på flyktingar i termer som ”riktiga” eller inte ”riktiga”.

Sedan nämner speakern i videon att 24.000 personer kommer från MENA-länderna. Och när man väljer att refererar till olika personer som kommer från en specifik region, då tycker jag att man i ärlighetens namn även bör nämna antal personer som utvandrar till ett land i Afrika eller Mellanöstern under samma kalenderår, för att visa på migrationsöverskottet. (men vi kan ignorera det, för denna gång, men eventuellt återvända hit)

Om jag ska vara generös så kan jag nämna att det var 5.617 personer från Afrika som fick sin asylansökan godkänd under år 2011, och 5.711 personer från Asien, under samma år. Och då har jag inkluderat alla som fått PUT på sin asylansökan från alla länder i hela Asien + alla länder från hela Afrika.

——-

OM NU SD och SDU själva påstår att de inte är rasister, om de nu hävdar så ihärdigt att de inte skiljer mellan folk och folk….

… Varför i helvete fortsätter de att göra EXAKT just det, med sitt skeva bruk av statistik på detta sätt???

Jag som knäcker myterna och lögnerna i deras statistik-presentationer, jag bryr mig aldrig om en person är en s.k.”riktig” flykting eller ej – för vet ni… ???

…jag är INTE rasist. och det är oftast bara en rasist som bär på rasistiska vanföreställningar som t.ex. att insinuera att 95% inte skulle vara s.k.”riktiga” flyktingar… vad 17 nu det skulle vara för person isåfall!

Dela och Sprid gärna denna artikelserie. Vi är många, vi är ickerasister, stoppa lögnerna NU! #Rasseskola

Fortsätt gärna att läsa kommande delar här hos Polimasaren, som knäcker fler av myterna i Eric Myrins skrämselpropaganda.

Mina källor är exakt samma källor som SDU:s Eric Myrin uppger under videon på sitt Youtubekonto.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

Texten är skriven av Johan Löfström, medgrundare av Motargument.se http://motargument.se/author/Jo_lo/page/2/